Εκτύπωση

Σχολική ψυχολόγος

.

sxolikipsixologosΣτο πλαίσιο του προγράμματος του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» τοποθετήθηκε στο σχολείο μας η ψυχολόγος κ. Σωτηρία Παππά.

 

Βασικός ρόλος των Σχολικών Ψυχολόγων θα πρέπει να είναι η ψυχοεκπαιδευτική  αξιολόγηση των μαθητών με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών.

Ο  ψυχολόγος έχει ρόλο προληπτικό με την έννοια του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας. Αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στην πρόληψη διαταραχών και προβλημάτων (π.χ. βία στο σχολείο, επιθετικότητα, παραβατικότητα κτλ.), ενώ φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με το συναίσθημά τους, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ισορροπημένων διαπροσωπικών σχέσεων στη μετέπειτα ζωή τους. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι ακόμα υποστηρικτικός/συμβουλευτικός με την έννοια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς,  μέσω ομιλιών, επιμορφωτικών συναντήσεων κ.α. 

Οι Ψυχολόγοι που εργάζονται στο σχολείο θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της διδασκαλίας και της μάθησης, στη βελτίωση των σχέσεων στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για όλους τους μαθητές, στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας, στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας απολύτως το απόρρητο των όποιων παρεμβάσεων. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το έργο των Εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς της τάξης, χωρίς να τους υποκαθιστούν.

Ειδικότερα ο  ψυχολόγος παρέχει υπηρεσίες με σκοπό:

1. στους μαθητές για:

 • την αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς τους στο σχολείο και στο σπίτι
 • την επιτυχή σχολική ένταξη και φοίτηση των μαθητών στο σχολικό πρόγραμμα  
 • την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού Ειδικότερα: 
 • την διευκόλυνση του εκπαιδευτικού τους έργου 
 • την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού στην εξεύρεση των δικών του αποτελεσματικών στρατηγικών αναφορικά με τον χειρισμό της προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή Ειδικότερα: 
  • την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με τα παιδιά τους 
  • τη δημιουργία θετικού κλίματος που προάγει την ανάπτυξη και τη μάθηση
  • τη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας ? συνεργασίας σχολείου οικογένειας

α) ερευνούν και αξιολογούν την προσωπικότητα, τις γενικές και ειδικές ανάγκες των μαθητών, καθώς και τις διαταραχές της προσωπικότητας

β) χρησιμοποιούν για την υποστήριξη της εργασίας τους μεθόδους όπως ενδεικτικά, παρατήρηση των μαθητών στην τάξη και το διάλειμμα, ψυχολογική συνέντευξη με την οικογένεια, μελέτη του σχολικού φακέλου, χρήση ψυχοτεχνικών εργαλείων σε ιδιαίτερο χώρo.

γ) παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη με μια αρχική συμβουλευτική ή ολοκληρωμένη θεραπευτική διαδικασία

2) στους εκπαιδευτικούς για:

α) συνεργάζονται με όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τα συγκεκριμένα προβλήματα που παρατηρούνται, ενημερώνονται από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και εισηγούνται με βάση τα ψυχολογικά δεδομένα τρόπους εξατομίκευσης του σχολικού προγράμματος και βελτίωσης του ψυχολογικού κλίματος στο σχολείο

β) συνεργάζονται με σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, τα ΚΕΔΔΥ, τους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες ή με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές.  Διαμορφώνουν από κοινού ειδικά προγράμματα για θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την κοινωνική συμπεριφορά και την ψυχική υγεία και εισηγούνται τρόπους βελτίωσης της διασύνδεσης και των σχέσεων του σχολείου με το περιβάλλον του και της καλύτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών

γ) υποβοηθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης

δ) εκτελούν όλα τα καθήκοντα τους με επαγγελματική ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές της επιστήμης της Ψυχολογίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας των Ψυχολόγων και της διεθνούς σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού

3) στους γονείς:

Οι Ψυχολόγοι τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες από τους Δ/ντές  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και τίθενται στη διάθεση των Δ/νσεων (διοικητικά).  Στηρίζουν το έργο της σχολικής μονάδας, αλλά  και των όμορων σχολικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται από τους  Διευθυντές Εκπαίδευσης και συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται σ αυτές.

Σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο συνεργάζονται με  τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. Τίθενται υπό την Επιστημονική & Παιδαγωγική Καθοδήγηση των Σχ. Συμβούλων και στηρίζουν τις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους στα πλαίσια του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου με βάση τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Οι Ψυχολόγοι, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους:

 1. Οργανώνουν Παιδαγωγικές Συναντήσεις  με Διευθυντές/Προισταμένους σχολικών μονάδων  και το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών.
 2. Επισκέψεις στα Σχολεία της  Περιφέρειας ευθύνης των Σχ. Συμβούλων. Συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς του Ολοήμερου Προγράμματος.
 3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια στα Σχολεία. 
 4. Επιμορφωτικές Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (μόνιμους και τους Αναπληρωτές).
 5. Συντάσσουν εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, όταν ζητηθεί από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις παραδίδουν στο Διευθυντή για τη διεκπεραίωσή τους.
 6. Κάθε άλλη δράση που είναι αναγκαία και ζητούν οι σχολικές μονάδες. 

Πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου παρέχονται στην εγκύκλιο http://dipe.ach.sch.gr/news2014/ka8hkonta_koinofelous.pdf